Mentors

Shaikh Bokhtear Uddin, Ph.D.
Md. Razibul Habib, M.Pharm
Sumaiya Nahid, M.Pharm
Kazi Ashfak Ahmed Chowdhury, M.Pharm